شعر کبوتر

شعر کبوتر

شعر
کبوتر هنوزبربام تخیل خویش چشم به راهم که تو ازسفرعطر و آینه وعبور از ابرهای اندوه برآیم چیزی بسرایی انگار تمامی سازهای شکسته جهان اندوه را در بال ...
0