شعری از سیمین بهبهانی

ای فلات باستانی بوی هجران می‌دهی روی دست نارفیقان عاقبت جان می‌دهی! چلسُتونَت بی‌سُتون شد بیسُتونت غرق خون تخت جمشیدت شکست این‌گونه تاوان می‌دهی! از کران تا بی‌کران مُلک سواران تو بود پس چرا این…

بیستر بخوانید