داستان کوتاه بوقلمون صفت از آنتون چخوف

مرد به سگ نزدیک میشود و ناگهان خودش را به جلو روی زمین پرت می کند و پاهای عقبی سگ را محکم میگیرد. یک بار دیگر زوزه سگ به گوش میرسد و یکبار دیگر فریاد…

بیستر بخوانید