شعر

شعر

شعر

ده ، بیست ، سی ، چهل چشم گذاشتم پنجاه ، شصت ، هفتاد شمردم با صدای بلند هشتاد ، نود از دور صدای تو آمد صبر کن ...
0
شعر

…و عشق نامِ دیگرِ باران است که فرو می بارد قطره قطره دانه دانه ؛ از آسمان وجاری می شود در رگ های زمین …و عشق نامِ دیگرِ ...
1